تحقیقات و موارد تجاری

مطالعات بازرگانی BrandMemo منابع خوبی را در اختیار دانشگاهها و مدارس مدیریت در سرتاسر جهان می گذارد.

هر مورد مطالعاتی BrandMemo برای به چالش کشیدن دانشجویان با داده های واقعی در دنیای رقابتی بازاریابی و مدیریت نشان های تجاری ساخته شده است.

اساتید و دانشجویان می توانند از داده های حجیم ما به منظور توسعه تحقیقات خود و مطالعه موارد مختلف جهت نیازهای کارفرمایان خود بهره بگیرند.

آیا شما یک استاد دانشگاه یا دانشجوی علاقه مند به تحقیقات جدید و یا موارد بازرگانی مرتبط به بازاریابی و مدیریت نشان های تجاری هستید؟

لطفا با خدمات دانشگاه ما تماس بگیرید

تحقیقات

Dario Guido Bonetti. The Case of BrandMemo. An innovation in the App market. Undergraduate Thesis, L. Bocconi University, Milan, 2015. (Pdf - 1,3 Mb)

Innova et Bella. BrandMemo Research: AIA 2017. The Italian Football Referees’ Brand Preferences for the Strategic Analysis of Aia Sponsorship. Marketing Research, Milan, 2017. (Pdf - 1,6 Mb)

Dario Guido Bonetti. A New Way of Evaluating Brand Leadership with Big Data. Thesis, L. Bocconi University, Milan, 2018. (Pdf - 690 Kb)

موارد تجاری

L. Bocconi University. Brand Management & Big Data Mining. Brand management in the Digital, Social, Mobile Era, BrandMemo Business Case, Milan, 2016 (Pdf - 1,2 Mb)

L. Bocconi University. Digital and Social Marketing Strategies. Building a Brand Digital, Mobile, Social Network, BrandMemo Business Case, Milan 2015 (Pdf - 1,2 Mb)

Franklin University. The Luxury Fight. Research Brand Preferences Big Data and Develop a Winning Digital Marketing Strategy for Your Brand in the Luxury Markets. BrandMemo Business Case, Lugano, 2017. (Pdf - 1 Mb)

University of Milan. The Luxury Innovation. A digital, Mobile and Social Business Case. BrandMemo Business Case, Milan, 2017. (Pdf - 1,3 Mb)

Liuc - Carlo Cattaneo University. The Millennials Brand Preferences. A BrandMemo - Liuc Research, BrandMemo Business Case, Castellanza, 2018. (Pdf - 7,2 MB)